ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Закон за опазване на околната среда(.doc)

Закон за управление на отпадъците (.doc)

Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

Наредба за излязлото от употреба  електрическо и електронно оборудване

Директива 2002/96/ЕС(.pdf)

European Commission - Environment