ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА

ЗАЩИТЕНИ ЦЕЛИ

Елтехресурс АД - организация по оползотворяване на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)

Елтехресурс АД притежава Решение ООп - ИУЕЕО - 02 - 01/19.05.2014г., издадено от Министерство на околната среда и водите, за разрешение да извършва дейност като организация по оползотворяване, съгласно Закона за управление на отпадъците и за изпълнение на задълженията съгласно Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

Елтехресурс АД дава възможност, чрез добре организирана и ефективно работеща система, на производителите и лицата които пускат на пазара ЕЕО да изпълнят задълженията си към Закона за управление на отпадъците за постигане на целите по чл. 11, 12 и 15 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване - (ДВ бр. 36 от 2006г.;изм.и доп.ДВ бр.53 от 2008 г.)

Чрез своята дейност Елтехресурс АД има за цел да си сътрудничи както с фирмите, дължащи продуктова такса за пуснатото на българския пазар електрическо и електронно оборудване, така и с българските общини и Министерството на околната среда и водитe (MOCВ) в провеждането на екологична политика в страната.

Как работи Елтехресурс АД?

Организацията сключва договор със съответния производител или лице коeто пуска на пазара ЕЕО с цел да се уредят взаимоотношения между двете страни при поемане на задължението по оползотворяване на отпадъците от електрическо и електронно оборудване, пуснати от него на българския пазар. 

Елтехресурс АД изпълнява задълженията си по договора с членовете на колективната си система, срещу заплащане на вноска за всяко електрическо и електронно оборудване, произведено или внесено/въведено на територията на страната, срещу което му се издава удостоверение. Акумулираните средства от таксите на членовете на Елтехресурс АД се инвестират в изграждането на устойчива система за оползотворяване на отпадъци.

С наличната материално-техническа база и отлично организиран екип от специалисти Дружеството организира, подпомага и контролира прилагането на система за разделно събиране, съхранение, транспортиране, оползотворяване и/или рециклиране на отпадъци от ЕЕО.