ЦЕЛИ

Елтехресурс АД работи за постигане на ефективно, икономически изгодно и дългосрочно решение по изграждането, функционирането и развитието на колективна система за:

  • събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), оползотворяване и обезвреждане на образуваните отпадъци;

  • осигуряване на мерки за увеличаване на количеството на компонентите , предоставяни за повторно използване;

  • изграждането на площадки за временно съхранение и центрове за разкомплектоване;

  • привличане на производители, вносители и търговци на ЕЕО;

  • организиране на квалификации и програми в сферата на оползотворяването на отпадъците;

  • консултантска дейност свързана с комуналното управление на дейностите в синхрон с изискванията на екологичното законодателство.

Количествени цели за рециклиране
и оползотворяване на ИУЕЕО

Категория

Оползотворяване

Рециклиране или повторно използване

За 2008г. и за всяка следваща година

Категория 1 или категория 10 от приложение № 1

80%

75%

Категория 3 или категория 4 от приложение № 1

75%

65%

Категории 2, 5, 6, 7 или категория 9 от приложение № 1

70%

50%

Газоразрядни лампи

-

80%

Количествени цели за рециклиране и оползотворяване на ИУЕЕО са съгласно Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване и са описани подробно в глава 3, член 15, т.1

Знаете ли, че...

"24 часа": По 80 коли на ден се рециклират в базата на Макметал холдинг 04.06.2013 прочети повече Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България 10.05.2013 прочети повече

Новини

Елтехресурс АД изпълни задълженията си за 2013г. 12.06.2014 прочети повече Нова наредба за определяне на реда за заплащане на продуктовата такса 06.01.2014 прочети повече Успешна кампания за събиране на стара техника в Трявна 21.11.2013 прочети повече