ЧЛЕНСТВО

Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат електрическо и електронно оборудване имат задължения по екологичното законодателство - Закон за опазване на околната среда, Закон за управление на отпадъците и съответните подзаконови актове.

Чрез участие в колективната система на "Елтехресурс" АД,  имате възможност да изпълнявате задълженията си на основание чл. 11, 12 и 15 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третирането и транспортирането им.

"Елтехресурс" АД притежава Решение ООп - ИУЕЕО - 02 - 01/ 19.05.2014г., издадено от Министерството на околната среда и водите за извършване на дейност като Организация по оползотворяване за изпълнение задълженията на производителите и вносителите на електронно и електрическо оборудване по чл. 64, ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

ПРЕДИМСТВА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕЛТЕХРЕСУРС АД

  • Икономическа ефективност - спестявате от продуктова такса;
  • Членовете на Елтехресурс АД се освобождават от задължението да заплащат продуктова такса към ПУДООС;
  • Избягвате санкциите при неспазване на задълженията и сроковете съгласно екологичното законодателство;
  • Спестявате време и пари като членството в Елтехресурс АД Ви дава възможност да се концентрирате върху основният си бизнес и получавате специализирана помощ при изготвяне на ежемесечните Ви задължителни отчети, съгласно екологичното законодателство;
  • Дружеството разполага с необходимата материално-техническа база за ефективно изпълнение на целите.

При неспазване на сроковете, предвидени в законовите и подзаконовите актове, подлежите на санкции в размер от   3000 лв. до 10 000 лв. и двойния размер на дължимата неплатена такса, съгласно ЗУO (чл. 114 т.1, т.2).

НАШАТА ОБЩА ЦЕЛ Е УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА!

Прочети още в рубрика «За нови членове»...

Знаете ли, че...

"24 часа": По 80 коли на ден се рециклират в базата на Макметал холдинг 04.06.2013 прочети повече Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България 10.05.2013 прочети повече

Новини

Елтехресурс АД изпълни задълженията си за 2013г. 12.06.2014 прочети повече Нова наредба за определяне на реда за заплащане на продуктовата такса 06.01.2014 прочети повече Успешна кампания за събиране на стара техника в Трявна 21.11.2013 прочети повече