ПОЛЕЗНИ ЛИНКОВЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕТО

Министерство на околната среда и водите
http://www.moew.government.bg/

Изпълнителна Агенция по Околна Среда
http://eea.government.bg/

Регионалана инспекция по опазване на околната среда и водите София
http://www.riew-sofia.org/

Регионалана инспекция по опазване на околната среда и водите Бургас
http://www.riosvbs.eu/

Макметал Холдинг АД
http://www.makmetal.eu/ 

Екобатери АД
http://www.ecobatterybg.com/

Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване
http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=384

Всички лица, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване трябва да се регистрират в Публичения регистър към МОСВ. За ваше улеснение прилагаме необходимата форма за регистрация:

http://eea.government.bg/bg/legislation/waste/naredba2/index.html

Данни за вписване в Публичен регистър се предоставят на хартиен и електронен носител (на следния e-mail: mro@eea.government.bg) до изграждането на система за представянето им по електронен път. На хартиен носител се подава в деловодството на ИАОС или по пощата на адрес гр.София 1618, бул.”Цар Борис III” №136, до Изпълнителна агенция по околна среда, отдел „Мониторинг на отпадъци”.За допълнително възникнали въпроси тел.02/940 64 15 – отдел Мониторинг на отпадъци