ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА

ЗАЩИТЕНИ ЦЕЛИ

Елтехресурс АД - организация по оползотворяване на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)

Елтехресурс АД притежава Решение ООп - ИУЕЕО - 02 - 01/19.05.2014г., издадено от Министерство на околната среда и водите, за разрешение да извършва дейност като организация по оползотворяване, съгласно Закона за управление на отпадъците и за изпълнение на задълженията съгласно Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

Елтехресурс АД дава възможност, чрез добре организирана и ефективно работеща система, на производителите и лицата които пускат на пазара ЕЕО да изпълнят задълженията си към Закона за управление на отпадъците за постигане на целите по чл. 11, 12 и 15 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване - (ДВ бр. 36 от 2006г.;изм.и доп.ДВ бр.53 от 2008 г.)

Чрез своята дейност Елтехресурс АД има за цел да си сътрудничи както с фирмите, дължащи продуктова такса за пуснатото на българския пазар електрическо и електронно оборудване, така и с българските общини и Министерството на околната среда и водитe (MOCВ) в провеждането на екологична политика в страната.

Как работи Елтехресурс АД?

Организацията сключва договор със съответния производител или лице коeто пуска на пазара ЕЕО с цел да се уредят взаимоотношения между двете страни при поемане на задължението по оползотворяване на отпадъците от електрическо и електронно оборудване, пуснати от него на българския пазар. 

Елтехресурс АД изпълнява задълженията си по договора с членовете на колективната си система, срещу заплащане на вноска за всяко електрическо и електронно оборудване, произведено или внесено/въведено на територията на страната, срещу което му се издава удостоверение. Акумулираните средства от таксите на членовете на Елтехресурс АД се инвестират в изграждането на устойчива система за оползотворяване на отпадъци.

С наличната материално-техническа база и отлично организиран екип от специалисти Дружеството организира, подпомага и контролира прилагането на система за разделно събиране, съхранение, транспортиране, оползотворяване и/или рециклиране на отпадъци от ЕЕО.

 

Знаете ли, че...

"24 часа": По 80 коли на ден се рециклират в базата на Макметал холдинг 04.06.2013 прочети повече Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България 10.05.2013 прочети повече

Новини

Елтехресурс АД изпълни задълженията си за 2013г. 12.06.2014 прочети повече Нова наредба за определяне на реда за заплащане на продуктовата такса 06.01.2014 прочети повече Успешна кампания за събиране на стара техника в Трявна 21.11.2013 прочети повече