Как работим?

Организацията сключва договор със съответния производител или лице, коeто пуска на пазара ЕЕО, с цел да се уредят взаимоотношения между двете страни при поемане на задължението по оползотворяване на отпадъците от електрическо и електронно оборудване, пуснати от него на българския пазар.

Елтехресурс АД изпълнява задълженията си по договора с членовете на колективната си система, срещу заплащане на вноска за всяко електрическо и електронно оборудване, произведено или внесено/въведено на територията на страната, срещу което му се издава удостоверение. Акумулираните средства от вноските на членовете към Елтехресурс АД се инвестират в изграждането и функционирането на устойчива система за оползотворяване на отпадъците от електрическо и електронно оборудване.