Елтехресурс АД

е организация по оползотворяване на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), притежаваща Решение ООп – ИУЕЕО – 02 – 04/24.11.2022г., издадено от Министерство на околната среда и водите.

Как работим?

Елтехресурс АД сключва договор със съответния производител или лице, коeто пуска на пазара ЕЕО.

Елтехресурс АД
изпълнява задълженията си по договора с членовете на колективната си система, срещу заплащане на вноска за всяко електрическо и електронно оборудване, произведено или внесено/въведено на територията на страната, срещу което му се издава удостоверение. Акумулираните средства от таксите на членовете на Елтехресурс АД се инвестират в изграждането на устойчива система за оползотворяване на отпадъци.

Ползи:

Задължения

Членството в Елтехресурс АД поема задълженията на своите членове за икономически приемливо, ефективно и дългосрочно решение в изпълнение на целите, поставени в екологичното законодателство и отменя изискването за заплащане на ПРОДУКТОВА ТАКСА към ПУДООС (МОСВ).

Цялостно решение

Елтехресурс АД разполага с необходимата материално-техническа база и развита мрежа мрежа от оператори и представителства в цялата страна и предлага цялостно участие в процеса по оползотворяването на отпадъците от ЕЕО, включващо менажиране, логистика и професионално изпълнение на целите по договора.

Фокус

Членството в Елтехресурс АД Ви позволява да съсредоточите усилията си върху основната Ви дейност и да възложите на квалифицирани специалисти изпълнението на Вашите задължения и управлението на отпадъците от електрическо и електронно оборудване, образувани в резултат на Вашата дейност.

stari-uredi-eltech

Свържете се с нас:

Адрес:
гр. София 1517, бул. Владимир Вазов 40, ет. 2

За административни запитвания:

Е-mail: office@eltechresource.com;
тел.: 02/ 492 18 00; 02/492 18 01

За заявки за извозване на ИУЕЕО:

Е-mail: order@makmetal.eu
Тел.: 0800 14 100