Членство

Наши членове са вносителите, производителите и лицата, които въвеждат електрическо и електронно оборудване от друга държава – членка на Европейската общност (ЕО). От създаването си през 2007г. досега Елтехресурс АД успешно изпълнява ангажиментите на своите членове към екологичното законодателство, като предлага икономически приемливо, ефективно и дългосрочно решение за изпълнение на целите, заложени в нормативната уредба. На нас се довериха, представители на различни световни и европейски марки, утвърдени производители на електрическо и електронно оборудване и реномирани търговски вериги със значителен пазарен дял.

Елтехресурс АД изпълнява задълженията си по договора със съответния вносител, производител и лице, което пуска на пазара електрическо и електронно оборудване от друга държава – членка на Европейската общност (ЕО), срещу заплащане на вноска за всяко пуснато на пазара електрическо и електронно оборудване в страната.

При сключването на договор с Елтехресурс АД и попълването на справка-декларация от страна на вносителите, производителите и лицата, които въвеждат електрическо и електронно оборудване от друга държава – членка на Европейската общност (ЕО), се издава удостоверение. Чрез него се доказва принадлежност към Организацията и Вие се освобождавате от задължението за заплащане на продуктова такса при вноса/въвеждането на ЕЕО на територията на страната. Удостоверението се представя при поискване от контролните органи.

Членовете на Организацията НЕ ЗАПЛАЩАТ ПРОДУКТОВА ТАКСА към ПУДООС (МОСВ).