Кои сме ние?

Елтехресурс АД

е организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), притежаваща Решение ООп – ИУЕЕО – 02 – 04 24.11.2022г., издадено от Министерство на околната среда и водите, съгласно Закона за управление на отпадъците. Чрез добре организирана и ефективно работеща система, Елтехресурс АД дава възможност на производителите и лицата, които пускат на пазара ЕЕО, да изпълнят задълженията си съгласно Закона за управление на отпадъците за постигане на целите по чл. 10 и 14 от Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ДВ бр. 100 от 2013г.).

Елтехресурс АД си сътрудничи, както с фирмите, дължащи продуктова такса за пуснатото на българския пазар електрическо и електронно оборудване, така и с общинската администрация, държавни институции и неправителственни организации в провеждането на екологична политика в страната по отношние на отпадъците от ИУЕЕО.

Елтехресурс АД притежава следните сертификати: