Ползи от членството

Елтехресурс АД поема задълженията на своите членове за икономически приемливо, ефективно и дългосрочно решение в изпълнение на целите, поставени в екологичното законодателство и отменя изискването за заплащане на ПРОДУКТОВА ТАКСА към ПУДООС (МОСВ).

Елтехресурс АД, чрез своите подизпълнители разполага с необходимата материално-техническа база и развита мрежа от оператори и представителства в цялата страна ипредлага комплексна услуга по оползотворяването на отпадъците от ЕЕО, включващо разполагане на съдове, периодично им обслужване и професионално изпълнение на заложените в договора и регламентираните в нормативната уредба задължения. Членството в Елтехресурс АД Ви позволява да съсредоточите усилията си върху основната Ви дейност, като възложите на квалифицирани специалисти изпълнението на Вашите задължения и управлението на отпадъците от електрическо и електронно оборудване, образувани в резултат на Вашата дейност.