РЕЧНИК

1. "Вносител на електрическо и електронно оборудване" е всяко физическо или юридическо лице, което внася ЕЕО на митническата територия на Република България като част от своята търговска или професионална дейност, включително чрез средства за продажба от разстояние и в съответствие с чл. 48, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, с цел продуктите да бъдат разпространени на територията на страната и/или използвани като част от търговска, производствена или професионална дейност.

2. ''Електрическо и електронно оборудване" са уреди, които зависят от електрически ток или електромагнитно поле, за да работят правилно, както и уреди за генериране, трансфер и измерване на такъв ток и полета, попадащи в категориите, посочени в приложение № 1 и предназначени за работа с напрежение не превишаващо 1000 волта за променлив ток и 1500 волта за постоянен ток.

3. "Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване" е електрическо и електронно оборудване, което е отпадък по смисъла на § 1, т. 1 от ЗУО, включително всички компоненти, части и консумативи, които са част от ЕЕО в момента, в който притежателят му се освобождава от него.

4. "Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита" е излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, образувано в резултат от жизнената дейност на хората по домовете. Към него се приравнява и излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване и от административни, социални и обществени сгради, от търговски и индустриални обекти или други източници, което по своя вид и количество, е подобно на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, образувано в резултат от жизнената дейност на хората по домовете.

5."Организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване" е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, което не разпределя печалба и което управлява дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

6. "Предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване" е всяка дейност за отделяне на опасните вещества, разглобяване, шредиране и друга подготовка за оползотворяване и/или обезвреждане, извършвана след предаването на ИУЕЕО в съответното съоръжение или инсталация.

7. "Производител на електрическо и електронно оборудване" е физическо или юридическо лице, което независимо от начина на продажба, включително чрез средства за продажба от разстояние в съответствие с чл. 48, ал. 1 от Закона за защита на потребителите за договорите сключвани от разстояние, произвежда и пуска на пазара електрическо и електронно оборудване или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или техническа или търговска документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак. За производители се считат и лицата, които препродават под собствена марка оборудване от други производители. Лицата, които препродават електрическо и електронно оборудване не се считат за "производители" когато марката на производителя е поставена върху оборудването. Лице, което осигурява финансиране съгласно споразумение за финансиране, не се счита за "производител", освен ако същият не действа като производител по смисъла на това определение.

8. "Рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване" е дейност, при която чрез производствен процес се възстановяват суровинните свойства на отпадъчните материали така, че да се използват по тяхното първоначално предназначение или за друга цел, с изключение на енергийното оползотворяване, което означава използването на горими отпадъци за генериране на енергия чрез директно изгаряне със или без други отпадъци, но с оползотворяване на топлината.

9. "Лице, което въвежда електрическо и електронно оборудване от друга държава - членка на ЕО" е всяко физическо или юридическо лице, което въвежда ЕЕО на митническата територия на Република България като част от своята търговска или професионална дейност с цел продуктите да бъдат разпространени на територията на страната и/или използвани като част от търговска, производствена или професионална дейност.

10. Защо е по-добре старите уреди да се рециклират? Рециклирането с цел повторното използване е възможно най-добрата работна технология. Кръговратът на маса и енергия е основен в земната еко система. За нас хората, това означава разумно използване и неразхищение на ресурсите, които веднъж вече са произведени. Заради трудното разграждане в естествена среда на материалите, от които са произведени електрическите и електронни изделия, рециклирането ни опазва от самозатрупване с огромни количества отпадъци. Ако те не бъдат рециклирани, за да се използват повторно материалите, от които са произведени, и вместо това се изразходват суровини и енергия за производството на нови, много скоро екобаланса на Земята ще бъде нарушен необратимо. От тази гледна точка е много по-добре да се рециклира, вместо да се изхвърля.

Знаете ли, че...

"24 часа": По 80 коли на ден се рециклират в базата на Макметал холдинг 04.06.2013 прочети повече Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България 10.05.2013 прочети повече

Новини

Елтехресурс АД изпълни задълженията си за 2013г. 12.06.2014 прочети повече Нова наредба за определяне на реда за заплащане на продуктовата такса 06.01.2014 прочети повече Успешна кампания за събиране на стара техника в Трявна 21.11.2013 прочети повече