Новини - Архив

Елтехресурс АД изпълни задълженията си за 2013г.

Имаме удоволствието да Ви информираме, че със Заповед № РД – 438 / 04.06.2014г. на  Министъра на Околната среда и водите е определено, че членовете на ЕЛТЕХРЕСУРС АДса доказали изпълнението на задълженията по събиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъци по ЗУО и Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване за 2013 година и не следва да заплатят продуктова такса към държавата.

Заповедта може да намерите в сайта на МОСВ

http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/EEO/zapoved_RD_438.pdf

Благодарим за указаното доверие.