ЗА НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

СТАНИ ЧЛЕН НА ЕЛТЕХРЕСУРС АД 

Наши членове са вносителите, производителите и  лицата, които въвеждат електрическо и електронно оборудване от друга държава - членка на Европейската общност (ЕО). Чрез добре организирана и ефективно работеща колективна система Елтехресурс АД дава възможност на своите членове да изпълнят задълженията си съгласно екологичното законодателство и предлага икономически приемливо, ефективно и дългосрочно решение за изпълнение на целите, заложени в нормативната уредба.

Членовете на Организацията НЕ ЗАПЛАЩАТ ПРОДУКТОВА ТАКСА към ПУДООС (МОСВ)

Елтехресурс АД изпълнява задълженията си по договора със съответния вносител, производител и лице, което въвежда електрическо и електронно оборудване от друга държава - членка на Европейската общност (ЕО)  срещу заплащане на вноска за всяко внесено електрическо и електронно оборудване в страната.

При сключването на договор с Елтехресурс АД и попълването на справка-декларация от страна на вносителите, производителите и  лицата, които въвеждат електрическо и електронно оборудване от друга държава - членка на Европейската общност (ЕО ) се издава удостоверение. Чрез него се доказва принадлежност към Организацията и Вие се освобождавате от задължението за заплащане на продуктова такса при вноса/въвеждането на ЕЕО на територията на страната. Удостоверението се представя при поискване от контролните органи.

ПРЕДИМСТВАТА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕЛТЕХРЕСУРС АД

Членството в Елтехресурс АД дава възможност да получите квалифицирано облслужване от екип от отлично подготвени професионалисти, които ще превърнат Вашите задължения в своя отговорност и приоритет.

Елтехресурс АД предлага цялостно участие в процеса по оползотворяването на отадъците от ЕЕО, включващо - менажиране, логистика и професионално изпълнение на целите по договора.

Членството в Елтехресурс АД Ви позволява да съсредоточите усилията си върху Вашата основна дейност и да възложите на квалифицирани специалисти изпълнението на Вашите задължения и управлението на отпадъците от електрическо и електронно оборудване, образувани в резултат на Вашата дейност.

Ние разполагаме

Ние организираме