Изпълнение на целите за 2019

Уважаеми Членове и Партньори,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че бе публикувана Заповед № РД- 503 / 03.07.2020г. на  Министъра на Околната среда и водите, с което е определено, че за членовете на ЕЛТЕХРЕСУРС АД, е доказано изпълнението на задълженията за разделно събиране, повторно използване и рециклиране на отпадъци от ИУЕЕО съгласно Наредба излязло от употреба електрическо и електронно оборудване за 2019 година и не следва да заплатят продуктова такса.

Заповедта може да намерите в сайта на МОСВ.