Изпълнение на целите за 2018г.

Уважаеми Членове и Партньори,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че бе публикуванаЗаповед № РД- 421 / 31.05.2019г. на  Министъра на Околната среда и водите с което е определено, че за членовете на ЕЛТЕХРЕСУРС АД, е доказано изпълнението на задълженията за разделно събиране, повторно използване и рециклиране на отпадъци от ИУЕЕО съгласно Наредба излязло от употреба електрическо и електронно оборудване за 2018 година и не следва да заплатят продуктова такса.

Заповедта може да намерите в сайта на МОСВ.